language choice

Тодор Шопов, Хорст Г. Клайн, Тилбърт Д. Стегман

 

ЕуроКомРом седемте сита

 

Как веднага да четем всички романски езици

 

 

1.1 Богатото разнообразие на европейските езици

Никога досега, дори и в интернационалното средновековие или в Римската империя, Европа не е изпитвала такъв бум на взаимен обмен и контакт в търговията и пътуването, а също така и в развлекателните и информационните медии. Европейските езикови общности се сближават и вместо теоретично да познаваме европейското езиково разнообразие, ние срещаме все повече европейци, говорещи различни езици. Използването на трети език (лингва франка), което е само по себе си дистанциращ процес, не може да породи близостта, която очакваме от контактите: след като никой от общуващите партньори не използва своя език, никой не успява да посрещне събеседника на собствена земя. Европейците все повече осъзнават важността на родния език за истинска връзка с другите, но най-често не отделят необходимото време и не влагат усилие за усвояване на комуникативна компетенция на езиците на съгражданите си в Европа, с които са в контакт. Така всъщност за съжаление ние се отказваме от истинското езиково разнообразие.

Разбира се всички нации и езикови общности в Европа постоянно подчертават важността на интернационалното присъствие и уважение на техните езици, но те се обезсърчават, когато стане въпрос за преподаването на тези езици в европейските училища. Това затруднява дълбокото общуване между европейците; свободата на придвижване и правото за заселване в съседни държави често са ограничени от липсата на езикова подготовка.

 

1.2 ЕуроКом

Целта на новата стратегия ЕуроКом е да подпомага европейското многоезичие по реалистичен начин:

        С по-малко, а не по-голямо учебно усилие;

        Без поставяне на високи изисквания по отношение на компетенцията (чрез признаване на ценността на частичната компетенция за целите на общуването).

ЕуроКом трябва да се разбира като необходимо допълнение на езиковото обучение в училище. Мнозинството европейски училища подготвят с различна степен на успех учениците по един език (обикновено английски); някои дори предлагат втори съвременен език (френски, немски, испански), но това не отговаря на езиковото разнообразие в Европа и може да доведе до някакъв вид пан-европейска компетенция. Освен като допълнение към конвенционалното езиково обучение, ЕуроКом може да се разглежда и като стъпка към реформиране на системата езиковото обучение мое да стане по-лесно.

 

Бариери

Главните бариери пред разпространяването на многоезичната компетенция са психологически и мотивационни. Обикновено не става въпрос за способност или интелигентност, дори не и за икономия на време. Това е двойна бариера: първо, това е страх на индивида, че ученето навярно ще представлява прекалено голямо усилие и, второ, това е общественото мнение, че многоезичието е аномалия, а не норма.

ЕуроКом цели да свали бариерата на усилието и да премахне менталната бариера, съществуваща в предимно едноезични държави, на мнението, че многоезичието е знак на недоразвитост. Последното почти неосъзнато отношение изкривява истинската ситуация и трябва да бъде преодоляно чрез образование.

Европейският съюз заедно с регионалните и националните правителства трябва да повлияе на отношението към многоезичието в положителна насока; трябва да се направи промяна, особено в по-големите страни. Но програма за лингвистична европеизация може да се изпълни, само ако се намали дискомфортът в подхода към различните езици.

Тава се опитва да направи ЕуроКом.

 

Началото

Погледнато от гледната точка на преминаването от познат към нов език, началото, първата съзнателна стъпка към нов език е решителна точка, в която се фокусират тревогите и отрицанието. Стратегия, която позволява да се достигне тази точка без голямо първоначално усилие е разумната основа за реален успех на програма за лингвистична европеизация.

Това точно предлага ЕуроКом.

Първоначално ЕуроКом дава на учещите само лесни неща това което вече знаят, дори ако не осъзнават знанията си. Работата с ЕуроКом показва, че той е ефикасна основа за усвояване на език: образователното и психологическото намерение в нашия учебен метод е да докаже на учещите, че те вече знаят неочаквано голямо количество от новия език. Това им дава по-голямо самочувствие в началото. Учещите откриват колко много неща не трябва да научат. Те разбират, че не са се възползвали напълно от лингвистичния капитал, който вече притежават, и че те могат да го инвестират в новия език.

 

ЕуроКом е рецептивен метод

Ние не изискваме продуктивно езиково усилие (умения за говорене и писане). В целия начален етап, който е сърцевината на ЕуроКом, ние се съсредоточаваме върху умението да се чете. Четенето за всички е най-лесният и следователно ефектинвият старт за по-нататъчно развиване на устни и писмени компетенции. Освен това четенето е много ценно в свят, където информационните процеси се освовават все повече на писмени документи. Вече е нормално да общуваме в писмена форма чрез компютрите.

 

1.3 Никой чужд език не е съвсем непозната територия

Конвенционалното езиково обучение оставя у учещите демотивиращото впечатление, че те започват до учат от нула без никакво знание. Първоначално те изучават прекалено прости неща за интелектуалното им равнище. За разлика от това ЕуроКом започва, като показва на учещите всички неща, които могат да дедуцират от обикновен текст на новия език.ЕуроКом активира компетенции, които вече съществуват, но не се използват.

Откриването на познатото в непознатото се осъществява на две плоскости:

        Лингвистични връзки,

        Интернационални думи и изрази с общ лексически произход, които се използват в много социални, професионални и технически области.

Първото положение има приоритет, защото дава възможност на учещите да разпознават структурни елементи на новия език, които вече знаят. Това са елементи извън областта на лексическия материал: звукове, морфология, словообразуване и синтаксис.

 

Оптимизирана дедукция

Дава ни се възможност да откриваме познатото в непознатото чрез активиране на човешката способност да прехвърля предишен опит и познати значения и структури в нови контексти. ЕуроКом тренира учещия да използва систематично тази способност в новия език. Една от целите е оптимизираната дедукция. Още веднъж, от учещия не се изисква нищо, което вече не може да прави; той трябва само да използва нещата, които вече притежава и знае. Дедукцията и асоциацията на идеи е толкова ефикасна, колкото и възможна. ЕуроКом дава всичко необходимо, за да подпомогне дедукцията в максимална степен и с най-малко усилие.

ЕуроКом Ви помага да си помогнете сами.

За разлика от конвенционалното начално обучение, което оценява лингвистическото усилие като правилно или неправилно и където всичко, което не е съвсем вярно, се осъжда като ненужен опит, нуждаещ се от корекция, Еуро Ком цени всеко действие, което е и най-малка стъпка към разбирането. Това е крайно важно за мотивацията на учещите.

ЕуроКом приема принципа, че всичко, което допринася за разбиране на общото значение на текста и за ефективна коменикация дори на най-ниско равнище, е ценно постижение, окуражаващо учещия за позитивно подобряване и по-нататъшно упражняване. Грешките не са просто неправилна употреба; повечето грешки и погрешни дедукции са резултат от насочване на интелектуалното усилие в неправилната посока. Когато това усилие се окуражи, учещите отсават мотивирани; те нямат страх от грешките и са уверени в бъдещия успех.

 

Вече знам много

Всеки нов език в рамките на езиковото семейство съдържа познат материал. ЕуроКом организира този материал в седем полета, наречени седемте сита. Настоящата книга се занимава с романските езици (ЕуроКомРом), но същият модел ще се приложи за германските (ЕуроКомГерм) и славянските (ЕуроКомСлав) езици. ЕуроКомРом, който е разработин тук се основава на знанията и уменията по един от романските езици, които българските ученици овладяват в училище. В България това най-вероятно е френски език (или испански).

Като героите от времето на треската за злато учещите разкриват ценния метал в новия език чрез пресяването му през седем сита. Това е злато, което вече им принадлежи, защото те го познават от собствения си език. След седемкратно пресяване в търсене на познат материал става ясно, че една журналистическа статия (например за международното положение) може да бъде разбрана по отношение на главната информация и че четящият може да продължи и да открие значението на елементите в целия текст.

Разделянето на седемте сита цели да улесни работата с материала. Учещият може ясно да види кои отделни области допринасят най-много за разбирането. Последователността се движи от областите, където разпознаването е относително ясно, към елементи, които изискват повече внимание или проучване. След първоначалната обучаваща фаза практическата работа по дедукцията обединява седемте сить в общ процес, зависещ от изискванията на дадения момент.

 

1.4 Седемте сита

С първото сито ние добиваме думи от международната лексика (МЛ) в текста. Речникът на повечето съвременни езици в Европа произхожда до голяма степен от латински. При изучаването на романски езици учещите са подпомогнати от този факт. Обикновено възрастните притежават около 5000 от тези лесноразпознаваеми думи. Прибавени към интернационалните лични и институционални имена и географски понятия тези думи правят една статия от вестник, например върху международната политика, лесна за разбиране.

Второто сито извлича думите, принадлежащи на речника, който е общ за всички романски езици пан-романската лексика (ПЛ). Това сито показва как владеенето на един романски език може да отвори вратите към останалите. Учещите които вече са инвестирали в един романски език могат просто да осребряват постиженията си в другите езици от това езиково семейство. Съществуват около 500 думи от латинското минало, които са типични за елементарния речник на повечето романски езици.

С третото сито използваме лексическите връзки между езиците чрез разпознаване на звуковите съответствия (ЗС). Много думи, особено тези, които се използват често, на пръв поглед не изглеждат свързани, защото са се променили фонетично през последните 1500 години. С третото сито ЕуроКом дава важни формули за звуковите съответствия, които позволяват да се разпознават думите и съответно значенита им. Откритията, които всички учещи правят, когато изучават свързани езици, и които често не знаят как да използват на практика, са показани ясно и систематично. Така без много усилия, като се прилага предложения модел (ако фр. nuit съответства на исп. noche и ит. notte, тогава исп. leche и ит. latte съответстват на фр. lait), много исторически промени могат да се разбират и съотетните думи да се разпознават в новото си облекло.

Четвъртото сито засяга правописа и произношението (ПП). Романските езици използват почти едни и същи букви за съответните звукове, но някои правописни правила са различни и могат да затруднят разпознаването на връзките между думите и значенията. ЕуроКом показва тези различия, описва логиката на правописните правила и премахва препъващите камъни. Някои от закономерностите в произношението се използват за посочване на връзките между думите, тъй като думи, които се изписват различно, могат да имат близко звучене.

Петото сито обхваща пан-романските синтактични структури (ПС), като използва факта, че съществуват девет основни типове изречения, които са структурно идентични във всички романски езици. Ако осъзнаваме това, разбираме как синтактичните знания за един романски език помагат за научаването на други езици: позициите на артиклите, съществителните, прилагателните, глаголите, съюзите и др. Словоредът на някои подчинени изречения (относителни, условни) може също да бъде лесно разбран. На този фон на голямо синтактично подобие специфичните черти на отделните езици лесно могат да бъдат изолирани и обяснени.

Шестото сито съдържа морфосинтактични елементи (МЕ) и дава основните формули за разпознаване на начините, по които граматическите елементи са се развили в различните романски езици (Как познаваме първо лице множествено число на романските глаголи?). Това прави граматическата структура на текста прозрачна за читателя. Морфологическите и синтактическите единици са сред най-обичайните елементи на всеки текст, поради което разпознаването им е особено полезно.

Накрая седмото сито включва представки и наставки евроставки (ФХ). То ни позволява да откриваме значението на сложните думи, като отделяме суфиксите от корените на думите. Трябва само да помним относително малък брой гръцки и латински префикси и суфикси, за да можем да дешифрираме много думи.

В края на процеса на седемте пресявания учещият е открил колко много знания вече има или владее чрез продуктивните формули. И това не се отнася само до един език, а за цели осем. ЕуроКом има стратегическо значение: вече не е необходимо да се движим от един език към друг, а да използваме принципите и да отворим вратите към всички свързани езици. Ограничаването на лингвистичните амбиции е загуба на преимуществата, които предлага системата.

 

1.5 Индивидуалните езици

Във втората фаза на ЕуроКом учещият се съсредоточава върху областите на личин интерес в езиковото семейство. Тук ЕуроКом предлага минипортрети на шест романски езика, които се ползват от около три-четвърти милиард хора. Минипортретите систематизират и разширяват лингвистичните знания, придобити с помощта на седемте сита.

Всеки минипортрет започва с подробности за географското разпространение и броя на хорага, говорещи дадения език; дава кратко описание на историческото развитие; представя най-важните диалекти и разновидности.

Важна част на минипортрета е ясното описание на индивидуалните характеристики на езика, специално произношението, правописа и структурата на думите. Така се обобщават дифузните знания на учещия, получени при четенето. Всеки език придобива различен облик, защото след като е изучавал приликите чрез седемте сита, сега учещият се концентрира върху индивидуалните особености на различните езици.

Дава се миниречник, разделен на типове думи (включително и миниграматика). Той съдържа около 400 най-обичайни лексически единици, дадени в систематичен ред: числа, артикли, предлози, най-важните съществителни, прилагателни, съюзи, местоимения, наречия за място, време и количество, двайсет обичайни глагола и техните правилни и неправилни форми. Подреденият списък съдържа думи, които могат да се дедуцират чрез седемте сита, и думи, които са важни, но съществуват само в съответния език. В приложение се дава азбучен списък на най-обичайните структурни думи, които съставляват до 50-60% от всеки нормален текст. Думите, които не могат да се извлекат чреч седемте сита, се намират в този списък и се запаметяват отделно. За щастие тези профилиращи думи са много малко на брой: средно около дванайсет за всеки език.

Минипортретите са нарочно много кратки: минимално учебно съдържание като входяща информация, даващо максимален резултат по отношение на умението за дедуктивно четене.

Въоръжен с това учещият има солидна основа за развиване на рецептивна компетенция. Той я увеличава чрез интензивно и все по-разнообразно четене на избраните езици и преминава към продуктивните умения за говорене и писане. Трябва да подчертаем обаче, че развиването на рецептивна компетенция на няколко езика е само по себе си ценна цел на европейската осъзнатост.

 

1.6 ЕуроКом като учебник

Тази книга е подходяща като учебник за университетите, обучението на възрастни, и за училищата. Тя трябва да допълва учебните материали, които се използват по отделните езици. Учещите могат да я ползват съобразно с своите индивидуални потребности и желания: курсовете по ЕуроКом могат да се провеждат по-лесно и бързо. Това спестява време и предлага по-широк спектър от езици.

Преподавателите не трябва да владеят всички езици, представени в книгата. Те могат да следват стратегията на ЕуроКом и да използват дедуктивното четене заедно с учещите. Книгата може да се използва и за групова работа без учител, ако учещите владеят различни езици и могат да играят ролята на експерти. Ако използвате книгата за самостоятелно учене, трябва да имате звукозаписи, за да имате слухови впечатления за правилното произношение.

 

1.7 Езиковото изучаване и мотивация: петте страха

Използването на връзките и приликите между езиците по систематичен и логичен начин е прост метод за постигане на многоезичие, който никога досега не е прилаган. Но както посочваме по-горе в раздел 1.2, личната мотивация е решаващ фактор. Готовността за многоезичие зависи от предишния успех или неуспех в изучаването на съвременни езици и опита в работата с различните езици. Така че трябва да се разбират страховете и предубежденията, свързани с многоезичието, преди да се започне с ЕвроКом. Трябва да се премахнат субективните бариери пред успеха на работата.

 

Петте страха

 

В страни където многоезичието не се ползва от ранно детство съществуват пет особени страха или мотивационни проблема, които пречат на научаването на дреги езици. Ще ги представим, за да станат осъзнати и да се преодолеят, защото те не са основателни. Те са само оправдания.

 

1 Много съм стар: езици се учат на млади години. Тази идея подценява учебния капацитет на възрастния. Преимуществата на детето в процеса на изучаване на езици (много време и енергия, радост от игра и идентификация с езика) се балансират с процесите на възрастните: техния фонд от лингвистичен опит и общи знания. Възрастните напредват по-бързо от децата, особено в случаите на интензивно езиково изучаване. За възрастния правилното чуване и произнасяне е въпрос на нагласа и подготовка (и самочувствие) за справяне с различна езикова среда.

 

2 Не ме бива с езицине. Не съществува неспособност да се научи език, освен в случаи на мозъчни увреждания. Всеки е научил родния си език и следователно може да научи и други езици. Често забравяме, че усвояването на родния език е сложен и продължителен процес; той отнема много години и в сравнение с него научаването на втори език отнема много по-малко време. Обикновено оправданието Не съм добър в това идва от недостатъчна мотивираност или от липса на увереност за адаптация в нова ситуация.

 

3 Ще се объркам, ако науча друг подобен език. Страхувам се да не ги смеся. Това е резултат от идеята, че умът има ограничено пространство: сякаш че няма достатъчно място за няколко езика. Но с езиците е същото, както с дугите човешки способности: колкото повече езици знаеш, толкова по-лесно е да научиш други.

Що се отнася до смесването на езиците, трябва да сте оптимисти: нали е добре да можете да разбирате думите поради подобието им с други езици без усилия. Само си помислете колко трудно е да се изучават езици като арабски или японски, защото липсват общи точки на лексически контакт. Не се тревожете за точните форми на думите. Контактът с новия език автоматично ще Ви даде чувството за думите, структурите и звуковете на дадения език. Накратко, способността да използвате думи на свързан език в началния етап на изучаване помага много; това не е пречка.

 

4 Ако науча нов език, повече няма да мога да говоря другите си езици. Когато учите нов език, Вие се съсредоточавате върху новата медия, особено ако сте в страната, където се говори на този език. Нормално е да не си служите с друг език през това време. Ако знаето този факт, при нужда можете да се отпуснете и след няколко минути прекъсващият разговор ще стане по-свободен и вие ще се почувствате отново у дома си, разговаряйки на езика, който сте научили по-рано. Това се отнася и за езици, които не сте използвали известно време. Мозъкът ги поставя в нещо като склад и трябва само да се използва необходимият стимул.

Важно е Вашата собствена тревожност да не Ви спре. Вярвайне в способността си да се върнете към старите си езици. Вие трябва да сте сигурни, че в контекста на разговора или четенето всичките Ви стари умения ще се върнат.

 

5 Не съм уверен, когато не говоря правилно. Това е петият страх, който пречи на езиковото научаване: илюзията за перфектност. Представата, че език трябва да се ползва само когато се говори и пише абсолютно правилно, спира свободната, експериментиращата употреба. Повечето от нас имат опита от училище, където червеното мастило и желанието да получим добра бележка окуражава само-цензурата. Трябва да се освободим от това, за да приемем другите езици свободно и уверено. Ако целим комуникативна компетенция в конкретни речеви ситуации, всяко изказване (независимо колко е неправилно) е ефективно, ако събеседникът Ви разбира.

Увереността да говорим правилно и стратегиите за само-поправяне са добър начин за преминаване от скромно равнище на владеене към нарастваща компетенция. Ако знаем, че развиваме уменията си на родния език през целия си живот, можем да си позволим да експериментираме с чуждите езици с първоначално много и по-късно по-малко грешки. Подобряването е винаги възможно и необходимо. Началото не трябва да отблъсква никого.

Петте страха са главната субективна бариера за езиковото научаване, но те могат да се преодолеят чрез запознаването на учещите с тях.

 

1.8 Принципите на ЕуроКом

 

Нови езици, които всъщност вече знаем

ЕуроКом показва, че езиковото учене е лесно, когато има връзка между езиците, които се изучават. Методът доказва, че човек, който говори един европейски език вече знае много за останалите. Не се започва от нула; учещият има неочаквано голямо количество лингвистично знание, свързано с новия език. Учещите откриват, че езиците на съседите не са чужди езици, а са в голяма степен собствени. Това усилва увереността и дава мотивация. ЕувоКом помага на учещите да разгадават значението на непознати текстове, като използват разсъждаване по аналогия и логика на контекста.

ЕуроКом поставя реалистични и постижими цели. Вместо стремеж към илюзорно съвършенство, ЕуроКом цели да увеличи частичната компетенция на много езици, тъй като истинското европейско езиково разнообразие започва с излизането от рамките на стандартните чужди езици англейски, френски и немски. Така ЕуроКом допълва традиционното езиково обучение в неговата най-слаба част (особено в европейска перспектива) липсата на диверсификация.

ЕуроКом цели да се противопостави на старата учебна цел: компетенция, близка до тази на носителите на езика. Частичната многоезикова компетенция се признава и подкрепя.

ЕуроКом позволява на европейците да ценят родните си езици и им помага да избегнат употребата на трети език или лингва франка като единствен начин за общуване.

Накрая, ЕуроКом показва, че еропейските куртури си принадлежат и имат повече общи неща, отколкото различия, които ги разделят.

 

Лесно е да се започне

В началната фаза ЕуроКом дава на учещия всички лесни неща в новия език, като предотвратява тревожноста и обезкуражаването.

Концентрираме се върху усвояване на рецептивна компетенция (за четене), което ни осигурява бърз напредък. Учещите откриват колко бързо могат да се научат да разбират новия език, като използват положителни елементи забавление и любопитство, детективски умения за разкриване на улики. Това събужда мотивацията и я поддържа свежа.

Вместо продължителен изморяващ процес на изучаване на нов език, ние имаме лингвистическо умножение. Избягва се учибищната дилема изборът на един или два езика изключва всички други.

По отношение на педагогическата психология ЕуроКом е опит да се преоценят грешките те са частичен успех за дедукция, който просто трябва да се усъвършенства. По този начин позитивната страна на отгатването се поставя на преден план. Целта е учене без страх от санкции.

ЕуроКом Ви помага да си помогнете сами: Вие разсъждавате за това как учите езици и това Ви дава чувство за сигурност и познатост, когато се заемете с нов език.

 

Практически резултати от самото начало

Частичната рецептивна компетенция, която учещите усвояват (самостоятелно или с учител) чрез четене дава реални комуникативни бонуси. Можем да четем информация от и за друга страна на оригиналния език. ЕуроКом създава културна осъзнатост, тъй като от самото начало рецептивната компетенция дава голяма културна информация четат се автентични текстове от съответната страна. ЕуроКом създава многоезични читатели, които не зависят от преводната литература.

Нещо повече, умението да се чете и разбира е най-простата основа за възрастния да развие умение да слуша и ползва друга медия радио и телевизия. Можем да разбираме сънародниците си от Европа в пряк разговор, като използваме собствения си език (ако събеседникът ни има рецептивна компетенция на нашия език). Такъв разговор започва само след няколко първоначални минути и замества разговор, който би се водил на непълноценен английски (пиджин). Естествено, ние трябва да използваме и лингва франка, когато разговорната компетенция на събеседниците не съвпада. Но формата на разговор, при която всеки събеседник използва своя собствен език, трябва да стане европейска програма с мото мога да слушам.

В младежките си дни ние не знаем къде ще ни отведе живота или работата ни. Ако сме разнообразили рецептивната си компетенция в една или повече езикови групи, ние ще можем да развием продуктивната си компетенция за кратко време в зависимост от страната, в която изпълняваме професионалните си задължения.

 

Европейска компетенция - лингвистична

Европа ще стане истински лингвистично европейска, а не английско-ориентирана (или донякъде френско- или немско-), когато голям брой европейци знаят няколко европейски езика. Осъзнаването на едновременното подобие и различие между езиците на Европа е модел на опитността с близостта и другостта. По този начин по-лесно ще съхраним идентичността си и ще бъдем открити и съчувстващи на хората на другите нации, култури и езици.

Лесното усвояване на рецептивна компетенция в рамките на едно езиково семейство (романските езици) ще мотивира ползвателите да опитат метода с други езикови фамилии (германски, славянски). ЕуроКом ще бъде адаптиран за всякакви комбенации: ЕуроКомРом за лица, говорещи български или гръцки, ЕуроКомРом за лица, говорещи романски езици, ЕуроКомГерм за лица, говорещи немски или романски езици и т. н. Възможно е да се изгради мрежа за ЕуроКом за трите главни езикови семейства в Европа за достъп до езиците на мнозинството от 700-те милиона европейци.

ЕуроКом превръща учещите в европейци.